Welkom op de website van DGK-Hasselt

Op deze site kunt u kennismaken met onze gemeente.  Informatie vinden over wie we zijn, waar u ons kunt vinden en waar we ons mee bezig houden.

Elke zondagochtend en -middag zijn er kerkdiensten.

In deze diensten komen we bij elkaar om God te loven en te prijzen. Wij aanvaarden alles wat in de Bijbel staat als het Woord van God. Door dat Woord willen we ons laten leiden in heel ons leven. Dat doen we met blijdschap omdat het onze hartelijke overtuiging is dat God in zijn Woord het goede voor ons zoekt. Hij is onze Redder door Christus! We zingen en bidden met elkaar om onze dankbaarheid te uiten en al onze verdrietige en blijde dingen bij Hem te brengen. Wij nodigen u en jou van harte uit om samen met ons de HERE te dienen.

Waarom wij de HERE dienen? Lees hier verder (dit zou eventueel met een uitklapfunctie kunnen?)
De HERE God is de Schepper van hemel en aarde en alle schepselen. Hij heeft ons geschapen om Hem, de enige ware God, te dienen en te verheerlijken.
Maar wij en de hele schepping liggen in schuld voor de HERE God omdat we, op ingeven van de satan, liever onze eigen begeerten volgden dan te luisteren naar Hem onze Schepper. Zo verloren we al onze goede gaven en haalden we de toorn van God over ons, Hij die geen ongerechtigheid kan verdragen.

Maar God bracht in Zijn oneindige liefde zelf verlossing uit die ellende door Zijn Zoon Jezus Christus in deze wereld te zenden. Jezus Christus, echt God, nam de echte menselijke natuur aan maar zonder de zonde. God legde de schuld van het hele menselijke geslacht op Hem en Hij moest de straf op al die zonden dragen door Zijn bitter lijden en sterven. Hij droeg Gods straf die wij verdienden en bleef volkomen gehoorzaam aan God Zijn Vader tot in de dood aan het kruis. Zo stilde Hij de toorn van God door volkomen voldoening van onze schuld.  De dood kon Hem niet vasthouden, Hij stond op als overwinnaar op de eerste dag van de week. Veertig dagen later ging Hij naar de hemel om Zijn plaats naast de Vader in te nemen en de Heilige Geest te sturen als onze Trooster.

Wij mogen delen in  Zijn volkomen gehoorzaamheid wanneer we in Hem geloven.  Die gehoorzaamheid van Christus is voldoende om al onze ongerechtigheid te bedekken, om al onze zonden te vergeven en het eeuwige leven te ontvangen.
Het is de Heilige Geest die ons door waar geloof aan Christus en al Zijn weldaden deel geeft. Hij troost ons en blijft eeuwig bij ons.  Dat alles ontvangen we alleen uit genade door het geloof in Christus, zonder enige verdienste van onze kant.

Het feest van die overwinning van Christus, Zijn opstanding op de eerste dag van de week, vieren we daarom elke zondag.

Op zondag komen wij twee keer samen om de HERE God te ontmoeten, Hem te aanbidden in onze gebeden en liederen, en bovenal te luisteren naar Zijn Woord.